1. Deze internetsite wordt u aangeboden door LOTUSkring Zeeland.
   
2. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. LOTUSkring Zeeland zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar geeft dit aangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.
   
3. Adresgegevens op deze website zijn alleen bestemd  voor diegene die gebruik wil maken van de diensten van onze LOTUSkring. Het is commerciële instellingen verboden op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hiervan gebruik te maken.
   
4. LOTUSkring Zeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.lotuszeeland.nl, of uit het afgaan op informatie die op de site wordt verstrekt.
   
5. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.lotuszeeland.nl) in onze site, brengen u naar sites van derden, waarbij LOTUSkring Zeeland geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.
   
6. Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan www.lotuszeeland.nl toestuurt (al dan niet per e-mail of andere wegen) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door LOTUSkring Zeeland  vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is LOTUSkring Zeeland daarbij toegestaan om de door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard (zoals naam- en adresgegevens). Deze worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld.
   
7. Alle gegevens die u stuurt naar www.lotuszeeland.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden
   
8. LOTUSkring Zeeland  behoudt zich alle rechten, waaronder de rechten van intellectuele eigendom, met betrekking tot via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal) voor. Het logo is overigens een gedeponeerd merkbeeld van de organisatie LOTUS. LOTUSkring Zeeland heeft toestemming van organisatie LOTUS om dit onder voorwaarden te gebruiken. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOTUSkring Zeeland.
   
9. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden (mits wij daar de mogelijkheid hebben geboden) voor uw eigen persoonlijk gebruik.
   
10. LOTUSkring Zeeland  behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

[terug] [top]

© 2002- LOTUSkring Zeeland| LOTUS is een Benelux geregistreerd merk | lid van de organisatie LOTUS | Disclaimer | Alle rechten voorbehouden